راهبردهای فکری و سیاسی تاجیکان

راهبــــرد هـــای فــــکری و ســـیاسی تاجیــــکان          توشتهء وامق خراسانی  نشر شده در سایت خاوران     جامعـــه تاجیــک در چـــه وضیعتـــی قـــرار دارد؟ استعمار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 98 بازدید

افغانستان به یک تزار اقتصادی نیاز دارد!

افغانستان به یک تزار اقتصادی نیاز دارد!   نویسنده: تمیم عاصیبرگردان: ابتهاج عبیدیمنبع: وبسایت فارین پالیسی   گزارشنامه ی افغانستان: از دانش پژوه فرزانه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 102 بازدید
تیر 94
1 پست
بهمن 93
1 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
6 پست
خرداد 93
9 پست
اسفند 92
12 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
10 پست
آذر 92
12 پست
آبان 92
7 پست
مهر 92
16 پست
شهریور 92
22 پست
مرداد 92
7 پست
تیر 92
27 پست
خرداد 92
17 پست
اسفند 91
23 پست
بهمن 91
11 پست
دی 91
3 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
9 پست
خرداد 91
21 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
8 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
6 پست
شهریور 90
7 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
9 پست
خرداد 90
7 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
15 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
8 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
5 پست
بهمن 88
9 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
6 پست
آبان 88
11 پست
مهر 88
13 پست
شهریور 88
14 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
19 پست
خرداد 88
18 پست
اسفند 87
23 پست
بهمن 87
12 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
7 پست
مهر 87
8 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
11 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
7 پست
اسفند 86
10 پست
بهمن 86
11 پست
دی 86
12 پست
آذر 86
19 پست
آبان 86
8 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
9 پست
اسفند 85
13 پست
بهمن 85
10 پست
دی 85
10 پست
آذر 85
7 پست
آبان 85
9 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
13 پست
مرداد 85
5 پست
تیر 85
8 پست
خرداد 85
19 پست
اسفند 84
10 پست
بهمن 84
11 پست
دی 84
11 پست
آذر 84
9 پست
آبان 84
14 پست